Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Việt Nam Cộng Hòa  
#1 Posted : Monday, January 24, 2011 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Bước Chân Hai Thế Hệ 1 - Lệ Thủy - Dương Đình Trí

UserPostedImage

DVD 1
1 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5I8NLOQR
2 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UFMR4URB
3 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O63W5Q5M
4 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QRZ1I1SZ
5 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5UO6FO66
6 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KM6HODDU
7 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CXL2VHE3
8 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S0XOGLC0
9 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O9CBL3RG
10 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2A5D6WTV
11 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LQA666MA
12 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=49SG685E
13 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NPYWPBCG
14 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z5VZ9B5A
15 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FP3AD1TE
16 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ITX5O8H7
17 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PD94BZLE
18 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NCFHWEFO
19 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TA4C5K8L
20 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EWZ09TPT
21 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LS3LFA7C
22 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JY5SYILK

DVD 2
1 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6RQIWID
2 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QUXY6BM3
3 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6VAGTBW1
4 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TC2S961Y
5 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4PD8GMBT
6 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NKLM111Q
7 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S8FPA12I
8 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3GPZS18B
9 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7UM32G2P
10 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=84R5UG96
11 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JDLLM74Z
12 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FTRXCGG0
13 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZCG64PP8
14 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FB35ID38
15 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=655W8TF2
16 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KLPBUTFB
17 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SHGD63ZT
18 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7EX360M0
19 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MFBWKZ6W
20 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=573TU2QL
21 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GZ85I7ZC
22 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K9ZAZ08K
23 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O4AWHD9R

Bước Chân Hai Thế Hệ 2 - Tình Khúc Kỷ Niệm

UserPostedImage

dvd 1
1 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J2OGVGWB
2 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L8PNSJWT
3 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WMNBO8RL
4 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HYANR5SX
5 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PDFJZ3ON
6 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DVDSA138
7 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y22RC716
8 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4HAORAAY
9 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CBGWSOBX
10 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7GBT70B4
11 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UYJRSVVJ
12 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I1Y01I81
13 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FBQZ6IDQ
14 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0DCIQ8I6
15 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KPBLKDXV
16 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R1JZXO8J
17 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2DV60NJ5
18 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OZPGZAIM
19 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MML1PWA3
20 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UU0GTHHQ
21 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0J170DYZ
22 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BWNV1IQE
23 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K54NNZJ2

dvd 2
1 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H48SQWR8
2 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DLGGTSC9
3 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8TEMKXL2
4 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SC7X2EY8
5 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QGD32ANR
6 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4CWWZPV3
7 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RO91J2EU
8 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=420MN9XK
9 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T3IRQ40X
10 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O49KNL8E
11 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JV5WWKMV
12 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R9QG3SPC
13 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8VEYHO2A
14 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8P0BGONR
15 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X63ROJ0S
16 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PY19J0Q3
17 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0T28VUCY
18 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YI4EFTH8
19 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M7UFT4XT
20 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z1S48IOV
21 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PQBS76O8
22 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2M9HMUCG
23 ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q5M5HCR7

Bước Chân Hai Thế Hệ 3 - Tình Nghệ Sĩ

UserPostedImage

DVD1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GZGZ7L8T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6NKFE60Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CACVBEYQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P9N8UOHJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JTYPBT3Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TU3TTE8J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SAKYLRY5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BP6K2280
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OF0R2Y53
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BCYDGTCA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YFGV4M5C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GM0SG6AP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JN8KLYKE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5PO5MSWU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S9L9892C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZHAZAWXH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5UXLHBUQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YA48TSL0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RY1IH9UX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=145FLB96
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SW2YG3PS

DVD2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=28KMLKCH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I6P4DSI0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3K9134OL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0BCZ13QI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SWJS2MXY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=07U3DZ2U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NNAAOU5S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0Z2B7YRS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F9DNN3PI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V3IFNWSB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y8T1CBYA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C5KJRSDM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XNGUYOBS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9LXZH2IM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YMY4FOKG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LYX35W7P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X7JIUCPA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NBUHFNNE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZKM12K0H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DNTL65X7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YWBJZA9S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ARRMIQQ8

or
DVD1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GK1VCHM1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2ENMDT1F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W5XSX7XS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HHOTWGOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=THWREW2X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S9IA80QK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T9EGB3OY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H36WG7OG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RCB1SJRG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RQ72UR5R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QZER0FF0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=81Q8Y44W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VWC9GC1P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7KF0L74W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MUMQSHWT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9VQQRKKE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AP85DNWW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NX4A484W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=URMYH0SB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9K1X5CU4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VVA5CVVF

DVD2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I7XBQ2ZS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UZXJ97R0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZDTE7QEY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=84NEO784
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EXLW3CE1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4BGBQC7O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SRAAC159
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VFVF06FM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LTC669TF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U32KVHRN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LA2MX7ZV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6I6BCY5V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OPVIAI9R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EIT8Y3QU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NGMGJIT6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WN2W6ZO3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I0WTEYTP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B5AVMUZW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E2EN0ONO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=63N2CMN8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=65C3EM9H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=62K4FALV

Edited by user Sunday, September 18, 2011 6:31:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Việt Nam Cộng Hòa  
#2 Posted : Wednesday, May 25, 2011 10:52:50 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Bước Chân Hai Thế Hệ 4 - Live Show - Yêu - 2 DVDs

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Password = luantuyet

DVD5-Disc1 - 4.36 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UML9WB5A
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FOKJSRFN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0RZK9R20
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=60OG8CW0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0OB63Q7F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ALD6ZYT0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CVB4VLAG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WJF34E8S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PUS3JMEZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YXXZGO91
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q4LOTI74
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O8YIOPY4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KYY6JJZ2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3BNASNLW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=600GG4VB

DVD5-Disc2 - 4.36 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YIK8KLSW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3WRGZBZ7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PBA25CR6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6UZEL0E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=14TWGOJX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CSKIX3RU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JXNKE2YW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EPCXF062
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UWEQS2A9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1OFT6LN4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UJXD2LH5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MVWAOSNC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3WNXR685
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UT97WMX9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=11MYUB3N
Link folder (46 parts/DVD):
DVD5-Disc1 - ht*p://w*w.megaupload.com/?f=HYGV0ADY
DVD5-Disc2 - ht*p://w*w.megaupload.com/?f=I4M9R7P7

DVD9-Disc1 - 7.72 GB:
ht*p://fileserve.com/list/achYjDV
DVD9-Disc2 - 7.63 GB:
ht*p://fileserve.com/list/n7yMaFP
Việt Nam Cộng Hòa  
#3 Posted : Sunday, September 18, 2011 6:32:59 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Liveshow Bước chân hai thế hệ 5 - Nhị thập tinh tú

01. Bé ơi anh nhớ em
02. Đôi lời với Huế
03. I love you so
04. Lk Sóc sờ bai Sóc Trăng – Đêm gành hào nghe điệu hoài lang – Áo mới cà mau
05. Tân cổ: Bông bí vàng
06. Tình thắm duyên quê
07. Anh chàng nhà quê
08. Lòng của biển
09. Tân cổ: Thương nhớ người dưng
10. Đường xưa lối cũ
11. Lấy chồng xa
12. LK: Top hits
13. Trích đoạn: Vợ tạm chồng hờ
14. Ai khổ vì ai
15. Nhớ Tần Phi
16. Em number one
17. LK Thao thức vì em – Ai đưa em về – Lâu đài tình ái
18. Thương thầm
19. Trai tài gái sắc
20. Tình bơ vơ
21. Miền tây quê tôi
22. Hậu trường sân khấu

DVD5_disc1:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PA1JAI5U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZC88QALK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S996B756
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LJEN9Y3F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AW1NA60L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=US93YIDY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1HRZANNM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5XNYQHV4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9NM0A3KK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CRJMU5CO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZRRL8HRS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=176D21CM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BFUH1YQK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYLP46CR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OK4OPHI0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IAEV5ML7
or
DVD5_disc1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2MGAALBV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L1STN3FF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KHGGKRL5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I5WZ18K0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=772DZPQN

DVD5_disc2:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PV1C4E6O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VW8IKR31
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S96R3Z64
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VXE7BD2W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0MXDGK9Z

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, September 19, 2011 7:12:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Việt Nam Cộng Hòa  
#4 Posted : Monday, September 19, 2011 4:11:23 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Bước Chân Hai Thế Hệ 6 - Xuân- Hạ - Thu - Đông
Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 23/9/2011


UserPostedImage

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.